Mateřská škola poskytuje dětem Školní vzdělávací program s doplňujícími programy a dalšími aktivitami. Tyto aktivity jsou zaměřené k určitému specifickému tématu, které jsou realizovány v rámci celé školy, sdružují děti z různých tříd a které smysluplně doplňují hlavní vzdělávací nabídku.

Pohybové aktivity: 

 Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobů chování, základů životního stylu a celého života.V době zvýšeného ohrožení jednotlivce a celého lidstva civilizačními chorobami je důležité zdraví aktivně chránit a posilovat. Zdravé návyky a postoje se v předškolním věku nejsnáze vytvářejí spontánně, přímou zkušeností. A proto jsme se zaměřili, aby děti měly kladný vztah k pohybu, který je tak nezbytný pro náš život. Do vzdělávací nabídky zařazujeme dostatek sportovních činností.

Během celého dne zařazujeme další doplňkové aktivity, které si děti společně s rodiči mohou vybrat.

Balet – tanečky

Základy baletu jsou taneční aktivitou, která slouží k důkladnému protažení celého těla a správnému postavení těla.

Hodina baletu se skládá z těchto částí:

  • zahřátí celého těla- rozcvička v rytmu melodie
  • ukázka a nacvičení jednotlivých prvků
  • procvičení tanečních variací s hudbou
  • závěrečné protažení

Tento kroužek probíhá v odpoledních hodinách.

Basketbal a tenis

Tyto sportovní aktivity rozvíjí v dětech hodnoty, které využijí ve všech aspektech svého života. Mezi tyto hodnoty patří slušné vychování, samostatnost, fair play, týmovost a hlavně lásku ke sportu.Děti jsou plné energie a tuto energii se naučí správně využít. Naučí se také pohybové všestrannosti.

Rozvíjí umění koordinace pohybů těla a schopnosti správného držení těla.

Vše probíhá zábavnou formou. V úvodu hodiny děti absolvují nástup, rozcvičku a dále se věnují v hlavní části hodiny danému typu sportovní aktivity. Na konci hodiny dochází k závěrečné relaxaci.

Ozdravné pobyty v přírodě

I když se naše mateřská škola nachází v oblasti s relativně dobrým stavem ovzduší, při špatných rozptylových podmínkách / především v zimních měsících/ se stává, že i u nás je kvalita ovzduší velmi špatná. Proto každoročně pořádáme na podzim- v měsíci září a na jaře- v měsíci květnu tuzemské ozdravné pobyty v přírodě.

Účastní se jich děti ve věku 4 – 6 let, ale podle zájmu rodičů i děti mladší. Jezdíme do předem pečlivě vybraných objektů – hlavně v horských oblastech, které svým umístěním, vybavením a též přístupem personálu plně odpovídají věkovým zvláštnostem předškolních dětí.

Cílem našich ozdravných pobytů je maximální využití možnosti aktivního pobytu dětí na čerstvém vzduchu.

Organizujeme:

  • přiměřeně dlouhé vycházky po okolí
  • pohybové hry a soutěže ( finská stezka, pohádkové cesty, koloběžkové závody, olympiádu….)
  • průběžné pozorování přírody ( např. cesty za lesními skřítky )
  • tvořivé aktivity s přírodninami
  • zpěv s kytarou
  • karneval a disko

V měsíci červnu pořádáme společně s rodiči ozdravný pobyt u moře – každý rok na jiné místo. Zde máme stanovený program na celý týden ( např. pirátský den, opičí den, plážová

olympiáda, pískový den, den barevných triček). Také se snažíme navštívit místní mateřskou školu – poznat jiné prostředí a zvyky. Tato akce nás s rodiči hodně sbližuje, neboť zde s nimi trávíme téměř celý den a pořádáme i společné soutěže. Rodiče mají možnost nás poznat i z jiného pohledu.

Všechny aktivity jsou v souladu s potřebami předškolního dítěte, jsou vyváženy přiměřeným odpočinkem a zdravou stravou, která je podávána 5x denně.

Význam ozdravných pobytů nespočívá pouze v oblasti tělesné, kde je samozřejmě nejmarkantnější. U dětí se rozvíjí samostatnost, učí se být na určitou dobu bez rodičů, aktivně žít v kolektivu ostatních lidí, přizpůsobit se, ale i prosadit své schopnost a spolupracovat. A to vše jsou očekávané výstupy, které očekáváme u dětí před vstupem do základní školy.

Plavání

Kurzy plavání organizujeme ve spolupráci s plaveckou školou v Roudnici n. L. Probíhají celý školní rok, kdy se mohou vystřídat všechny třídy mateřské školy.

Pod vedením kvalifikovaných instruktorů se děti seznamují s vodou, učí se plaveckým tempům stylu prsa včetně nácviku správného dýchání. Podle svých schopností plavou s plaveckými pomůckami / destičky, pásy../ a postupně i bez nich. Část dětí se naučí během kurzu plavat zcela bez pomoci.Krom plaveckých dovedností rozvíjí plavecký výcvik u dětí též samostatnost při sebeobsluze, sebeovládání, schopnost přiměřeně k svému věku reagovat na neznámou situaci, reagovat na pokyn, apod. Nezanedbatelným přínosem pro zdraví dětí je otužování.

Bruslení

Kurzy bruslení organizujeme ve spolupráci s hokejovým klubem a oddílem krasobruslení. Zde se děti seznamují se základy bruslení, správného držení těla, rozvíjí si zde samostatnost, sebeobsluhu, základy slušného chování. Děti jsou vždy seznámeny s bezpečností na ledě.Na zimní stadion dochází děti ve věku od 4 – 6 let a to 1x týdně. Tyto kurzy probíhají za aktivní účasti učitelek.

Seznamování s anglickým jazykem

Děti se hravou formou seznamují se základy anglického jazyka pod odborným vedením.

Naučí se anglickou abecedu, anglicky pojmenovat nejznámější zvířata, barvy, věci, číslovky atd. Tento kroužek probíhá v odpoledních hodinách.

Keramika a tvořivý kroužek

Hlavním úkolem je podnítit a rozvíjet dětskou fantazii. U dětí nesmělých podpořit sebedůvěru nebát se a podle svých schopností se pokusit výtvarně, pracovně a keramicky se vyjádřit. K tomu používáme standardní techniky.

Zároveň se děti seznamují i se složitějšími technickými postupy: tisk, batika, malba na sklo, malování na textil, kreslení lepidlem, malba tempera-jar, technika inkoust – zmizík….. . Při tvořivém kroužku se děti učí pracovat se dřevem, kladívky, hřebíky, lepení dřeva atd. Výtvory  našich dětí zdobí interiér školy a jsou vystavovány na různých výstavkách a soutěžích.

Keramiku a tvořivé techniky zařazujeme během dopoledních činností a také máme odpolední kroužek s rodiči. Zde probíhá tvoření dětí a rodičů na různá témata.