Charakteristika Mateřské školy Pohádka

Mateřská škola Pohádka provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy.

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace a od 1. 1. 1995 ji byla přiznána právní subjektivita. Jsou zde čtyři třídy pro 80 dětí. Zřizovatelem mateřské školy je Město Roudnice nad Labem. Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště – Mateřská škola Pampeliška, Na Vyhlídce 2275, 413 01 Roudnice n. L.- část Podlusky. Zde jsou tři třídy pro 65 dětí. Zahájení provozu nové přístavby a otevření nové třídy bude od 1. 9. 2023.

Součástí mateřských škol jsou i školní jídelny.

Základním posláním mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dětí v předškolním věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnotách a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a úzce spolupracuje s rodinou.